top of page

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Dair Açık Rıza Formu

Kişisel Verilerinizin Korunması:
Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri
sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 194801 sicil numarası ile kayıtlı,
0272086642800001 Mersis numaralı, “Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sok. APA NEF Plaza No:3/24
Şişli/İstanbul” adresinde mukim DEEM DEKORASYON TASARIM VE PAZARLAMA A.Ş. (kısaca
“DEEM” olarak anılacaktır) tarafından web sitemiz https://deem.com.tr/ (bundan sonra "Site" olarak
da anılacaktır) üzerinden sunulan hizmetler ve Site kapsamındaki satış sistemimiz yoluyla toplanan
kişisel veriler ve bu verileri nasıl kullandığımızı açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. DEEM tarafından
kişisel verilerinizin korunmasına yönelik güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde
bulundurularak olası risklere karşı uygun düzeyde sağlanmaktadır.
Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel,
belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine
uygun olarak işlenir.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
i. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 (a) hükmü uyarınca “Kanunlarda açıkça
öngörülen haller” ve aynı Kanun’un 5/2 (ç) hükmü uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme
amaçları, aşağıdaki gibidir:

 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 • faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi

 • iç denetim süreçlerinin takibi,

 • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 • yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 • hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası,
ii. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 (c) hükmü uyarınca “Bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin
işleme amaçları, aşağıdaki gibidir:

 • mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

 • sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 • lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alınan ürün ile ilgili talep ve soruların

 • cevaplandırılması,

 • mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, satın alınan ürün ile ilgili bilgi

 • verilmesi,

 • müşteri hizmetlerinin sunulması,

 • muhasebe, denetim, teknik sorunların giderilmesi

iii. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 (f) hükmü uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin veri işlemeyi zorunlu kıldığı hallerde”
hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları, aşağıdaki gibidir:

2
 

 • taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

 • fiziksel mekân güvenliğinin temini

 • hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 • talep/şikayetlerin takibi

 • müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 • iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesinin zaruri olduğu bu gibi durumlarda gerekli kişisel verileri vermeyi tercih
etmediğiniz takdirde talep edilen ürün ve hizmetleri sunamayabiliriz.
2. İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemimiz
Kişisel verileriniz, sitemiz aracılığıyla iletişim formları, satın alma talep formları, ödeme bilgileri gibi
yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortam ile yurt
içi/yurt dışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar aracılığıyla çeşitli
yöntemlerle toplanmaktadır.
DEEM, Site üzerinden aşağıdaki yöntemlerle verilerinizi toplayabilir:
Otomatik yolla toplanan anonim veriler
Site, ziyaret ettiğiniz takdirde;

 • internet servis sağlayıcınız,

 • tarayıcı tipiniz, tarayıcı türünüz,

 • IP adresiniz,

 • web sitemizi kullanma şekliniz hakkında veriler,

gibi verileri içeren web sitesi kullanım verilerini otomatik olarak toplayabilir. Bu verileri tamamıyla
anonim bir şekilde toplamakta ve tutmaktayız.
Tarafınızca sağlanan/iletilen kişisel veriler
Sitemiz vasıtasıyla ürün satın almanız esnasında aşağıdaki kişisel verileri toplamaktayız. Bunlar;

 • adınız ve soyadınız

 • sipariş teslim adresi

 • e-posta adresi

 • telefon numarası

 • İlgili mevzuat izin verildiği ölçüde ödeme detaylarınız

 • fatura bilgileriniz


Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz açık rızanız
alınmak şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:

 • promosyonlarımız ve ürünlerimiz hakkında bilgi vermek,

 • marka/markalarımız ile tarafımızca düzenlenen anket süreçlerini duyurmak,

 • Ürün/hizmet faaliyetlerimizi analiz etmek ve değerlendirmek, pazar araştırması ve istatistiksel

 • değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak,


3

 •  Kampanya ve ürün reklamları gibi sizlere özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak ve

sair pazarlama çalışmalarını yürütmek.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması
DEEM tarafından işlenen kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla Kanun’da öngörülen ilkelere, şartlara ve
iş bu metinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak iş süreçlerimizde destek aldığımız
yerel/uluslararası kuruluşlara (sunucu, hosting firmaları vb.), lojistik gibi alanlarda destek aldığımız
üçüncü kişiler ile hukuk büroları, çağrı merkezi firmaları, şirketimizin bağlı şirketleri, çözüm ortakları,
proje/program/finansman ortağı olunan yurt içi/yurt dışı/uluslararası firmalar, bağımsız denetim
firmaları, SMMM ve YMM firmaları, bankalar, hissedarlar, entegratör firmalar ve yetkili kişi, kurum ve
kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

 • yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 • hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 • mal veya hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

 • talep ve şikayetlerin takibi

 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi


Kredi kartı numarası gibi kişisel verilerinizin gönderildiği ağı, Secure Socket Layer (SSL) teknolojisini
kullanarak şifrelemekteyiz. Sitemiz kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları ilgili banka ve
benzeri kredi ve ödeme kuruluşlarınca DEEM’den bağımsız olarak gerçekleştirilmekte ve ödeme için
yetkilendirilen firma sunucularında tutulmaktadır.

4. İlgili Kişinin Hakları
Dilediğiniz zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca sahip
olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak
“Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sok. APA NEF Plaza No:3/24 Şişli/İstanbul” adresine bizzat elden
iletebilir veya deemdekorasyon@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak başvuruda
bulunabilir veya ilgili mevzuatta bulunan diğer yöntemler ile ulaştırabilirsiniz. DEEM olarak talebinizi
mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.
Haklarınız aşağıda sıralanmıştır:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

 • öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

 • edilmesini isteme,

 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin

 • aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

 • aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara

 • uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

bottom of page